Masz problemy z WIOŚ? Nasza odpowiedź – MBR!

Każdy właściciel i użytkownik oczyszczalni ścieków doskonale zna treść „Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie  wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu”. Kwoty za przekroczenia są znaczne i zdarza się, że na niejednej oczyszczalni wysoce obciążają budżet.

Eksploatatorzy konwencjonalnych oczyszczalni ścieków mają świadomość, że nie jest łatwo utrzymać parametry jakościowe ścieków oczyszczonych na wymaganym poziomie, a ostatnie lata pokazują, że wymagania te ulegają ciągłemu zaostrzeniu. Niestety wiele oczyszczalni zostało wybudowanych dziesiątki lat temu a zainstalowane tam urządzenia nie spełniają współczesnych wymogów czystości. Ponadto są oczyszczalnie znajdujące się na terenach szczególnie wrażliwych (okolice morza, jezior, rezerwatów, obszarów Natura 2000), na których występują specjalne formy ochrony przyrody, a więc absolutnie nie można dopuszczać do zanieczyszczania tych miejsc. Problemów z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska doświadczają również właściciele oczyszczalni położonych w rejonach turystycznych, gdzie w okresach sezonowych przekraczane są dopuszczalne wartości parametrów na wylocie z oczyszczalni.

Efekty jakie może uzyskać każda z oczyszczalni ścieków, bez względu na to, czy będzie to obiekt nowy, czy modernizowany pokazują parametry jakościowe ścieków oczyszczonych z membranowej oczyszczalni w miejscowości Rowy, położonej w gminie Ustka. Jest ona jedną z pierwszych oczyszczalni wybudowanych w technologii MBR w Polsce. W 2013 r. uległa rozbudowie i modernizacji, a zastosowane moduły membranowe sprawiły, że efektywność oczyszczania kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, co pokazują poniżej przedstawione dane.

Powodów, przez które właściciele oczyszczalni ścieków mają problemy z WIOŚ jest znacznie więcej, niż te przedstawione powyżej. Na szczęście nauka w dziedzinie ochrony środowiska ulega ciągłemu rozwojowi, a jednym z efektów tego rozwoju jest membranowa oczyszczalnia ścieków – MBR – technologia gwarantująca najwyższą efektywność oczyszczania ścieków, w rozumieniu dyrektywy IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Oczyszczalnia ścieków posiada zróżnicowane pozwolenie wodnoprawne na okres sezonu (minimalny procent redukcji) oraz poza sezonem (dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Nie jest możliwe uzyskanie tak stabilnych wyników na oczyszczalniach stosujących konwencjonalne układy oczyszczania ścieków, dlatego też warto wdrożyć technologię MBR i pozbyć się problemów z WIOŚ.